תנאי שימוש ותקנון

שתפו מכאן:

תקנון פעילות – לחישות לילה

אנו מברכים אותך על הגעתך למתחם הפעילות של בית לחישות לילה  (להלן: “האתר” \ “מתחם הפעילות “”)  הפועל בכתובתwww.lechishot-layla.co.il  ו\או בכל מתחם דיגיטלי ו\או דומיין אחר, באשר יהיה כתובתו המקושר למתחם הפעילות.

מתחם הפעילות מציע שירותים ומוצרים חדשנים ומקוריים בתחום של העצמת ילדים והורים ומבוסס על שיטות ייחודיות שפותחו על ידי אינסה קליינמן, מומחית להעצמת ילדים (“להלן: “לחישות לילה “).

הנך מתבקש לקרוא בעיון ובהעמקה את כל התנאים וההסכמות המפורטים בתקנון הפעילות להלן (להלן: “התקנון “) וזאת בטרם עשיית כל שימוש במתחם הפעילות  ו/או בכל חלק ממנו ו\או בטרם רכישת כל מוצר ו\או שירות המוצעים במסגרתו ו\או בטרם השתתפות בכל פעילות המוצעת על ידי לחישות לילה ו\או אינסה קליינמן  במסגרת כל פלטפורמה באם מקוונת ו\או לאו .

מתחם הפעילות ו\או לחישות לילה מופעל על ידי חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ומנוהל על ידי הגב’ אינסה קליינמן ו[\או כל גורם הפועל מטעמה ובכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהל האתר לחישות לילה להעצמת ילדים בעמוד צור קשר, במייל child.night.whispers@gmail.com  או בטלפון: 054-323-5357 (ניתן ועדיף לשלוח הודעת ווטסאפ. הדרך הכי מהירה לקבל מענה היא דרך מיילים והודעות ווטסאפ כתובות) או בכתב: הזית 214 כפר שמואל 99788 ישראל.

התקנון מגדיר את  כלל הזכויות ו/או החובות החלות על משתמש באתר לרבות בגין שימוש במוצרים ו\או בשירותים המוצעים במסגרתו, אם בתמורה ו\או חינמיים , כולל ומבלי למעט בגין השירותים ו\או המוצרים המקוונים המוצעים והן במסגרת ההרצאות ו\או הכנסים ו\או שירותי הליווי המוצעים במסגרתו ללקוחות בית לחישות לילה , לרבות ומבלי להגביל ללקוחות מוסדיים ו\או פרטיים והנך מחויב/ת לנהוג בהתאם לתוכנם . (להלן: “השירותים ” “המוצרים“)

תקנון זה ממזג ומכיל בתוכו את מלוא החיובים, ההסכמות והנהלים החלים על כל אדם ו/או ישות משפטית אחרת העושה שימוש מכל סוג באתר ו\או בכל מוצר ו\או שירות המוצע במסגרתו לרבות אך מבלי להגביל, בדבר פעולת גלישה בלבד ו/או כל פעולה אחרת כמשתמש רשום (ככל שיידרש) , כפי שיפורט בתקנון זה, בעוד לחישות לילה שומרת על זכותה, הבלתי מוגבלת, לעדכן את תנאיו של תקנון  זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל , לחישות לילה שומרת על זכותה לעדכן את סל המוצרים ו\או השירותים המוצעים על ידה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל שימוש במתחם הפעילות , באשר יהיה טיבו וסוגו, מעיד על מתן הסכמה להוראות הקבועות בתקנון זה יחולו ועל אישורך והצהרתך כי כל הוראות ו\או הסכמות המפורטות בו יקוימו ו\או יחויבו אותך. מתוקף ההצהרה כאמור, הנך מוותר/ת ויתור מלא וסופי על כל טענה ו/או דרישה נגד בית לחישות לילה ו/או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו\או נגד אינסה קליינמן ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו\או כל גורם מטעמם לרבות סוכניהם, שלוחיהם מנהליהם וכיו”ב בגין כל עניין הקשור לשימושך במתחם הפעלות  ו/או למוצרים ו\או לשירותים המוצעים בו למעט דרישה ו/או תביעה הקשורה להפרה מצד בית לחישות לילה בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

כל הכללים המפורטים בתקנון זה יחולו בהתאם, גם על הפעילות המתבצעת במסגרת עמודי הפייסבוק של לחישות לילה להעצמת ילדים, קבוצת הפייסבוק של בית לחישות לילה (הקיימת ו\או אשר תיווסד בעתיד ) במסגרתה פועלת ו\או תפעל קהילה המעודדת ומאפשרת בין היתר העברת מידע בין כלל חבריה באמצעות העברת תכנים איש לרעהו בנושא של העצמת ילדים ו\או הורים הקשורים לשיטות החדשניות ו\או לתכניות שפותחו על ידי אינסה קליינמן ו\או כל גורם מורשה מטעמה, המוצעות במסגרת המוצרים ו\או השירותים על ידי לחישות לילה (להלן בהתאמה: “קבוצת הפייסבוק ” “הקהילה”)

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחס כמובן גם לקהל הנשי.

הסכמה לתנאי התקנון

מוסכם כי השימוש במתחם הפעילות  ו/או עשיית כל פעולה מכל סוג על ידך במסגרתו, לרבות ומבלי למעט פעולת גלישה בלבד, רישומך באתר כמשתמש רשום לו תוקנה סיסמא והן כל פעולה נוספת הקשורה לשימוש באתר ו/או למוצרים ו\או לשירותים המוצעים בו, מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת לבית לחישות לילה לנהוג על פי תנאיו של תקנון זה  וכל האמור בו יחייב אותך באופן סופי ומוחלט ומכאן נגזרת החשיבות הרבה לקוראם בעיון רב בטרם עשיית כל פעולה באתר.

ההסכמה הנ”ל, הניתנת על ידך לתנאיו של תקנון זה הינה סופית מוחלטת ובלתי חוזרת וניתנת אף כהסכמת מכללא לכלל ההוראות של תקנון זה ו/או תנאים נוספים שיתווספו על ידי בית לחישות לילה בכל עת בעתיד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

 • הנך מאשר/ת כי הנך בגיל 18 ומעלה והנך בעל הכשרות המשפטית הנדרשת להתקשר בתקנון מחייב זה.
 • הנך מתחייב/ת כי כל המידע שנמסר ו\או יימסר על ידך ו/או על ידי מי מטעמך במסגרת מתחם הפעילות ו/או השירותים ו\או המוצרים הינו אמת ומדויק.
 • הנך מאשר/ת את האיסור המוחלט להתחזות לאדם אחר ו/או להשתמש בפרטים מזהים של אדם אחר ו/או לתת כל מידע שהוא כוזב או אינו מדויק לחלוטין. הנ”ל חל גם על כלל המידע שנמסר על ידך במהלך כל הליך הרשמה המתבצע באתר מכל סוג.

אי כיבוד על ידך של הכללים הנ”ל ו/או של כל אחת מהוראותיו של תקנון זה עשוי להוות עילה לבית לחישות לילה  להפסקה ו/או השהייה ו/או חסימת גישתך להמשך שימוש על ידך באתר ו\או באילו ממוצריו ו\או שירותיו ו\או תכניו ובית לחישות לילה שומרת על זכותה, לבטל בכל עת את שם המשתמש שלך ו/או לדחות את הרשמתך ו/או להפסיק לאלתר את מתן השירותים ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו והכול כאמור בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של בית לחישות לילה ומבלי חובתה לנמק את הטעמים להחלטותיה.

עריכת שינויים

לחישות לילה ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמה שומרת על זכותה לערוך בכל עת כל שינוי ו/או תיקון מכל סוג שיהיה בהוראותיו של תקנון זה ו/או בסל המוצרים ו\או השירותים ו\או בתכנים הנכללים בהם ו\או במידע ו\או בתוכן מכל סוג המוצעים באתר לרבות השעיה ו/או שינוי של כל חלק מהמוצרים ו\או מהשירותים ו/או של כל תוכן המוצע במסגרתם, שינויי של תעריפי התמורה בגין המוצרים ו\או השירותים וכל זאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של בית לחישות לילה .

מוסכם כי חלה עליך האחריות לעקוב אחר שינויים כאמור, שעשויים לחול הן על הוראותיו של התקנון, ו/או על כל חלק במתחם הפעילות  ומכאן חובתך לעיין מעת לעת בהוראותיו של תקנון זה על מנת להתחקות אחר אכיפת השינויים כאמור.

יובהר כי המשך שימוש על ידך באתר לרבות בכל חלק ממנו ומבלי לגרוע המשך שימוש במוצריו ו\או בשירותים המוצעים במסגרתו תהווה את הסכמתך לכלל השינויים שגולמו בו בכל עת ובכל אופן לרבות אך מבלי למעט בשינויים בתקנון זה ו/או באתר ו/או בכל אופן בפורמט ו/או בתצורה ו/או באפיונם של המוצרים ו\או השירותים המוצעים בו ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה נגד לחישות לילה  ו/או אינסה קליינמן ו\או נגד כל יישות משפטית ו\או גורם הפועל ממטעמה בקשר לעריכת שינויים כאמור ו/או יישומם על ידי בית לחישות לילה  ו/או מי מטעמה.

כללים לשימוש במתחם הפעילות

הנך נדרש להשתמש באתר ו\או במוצרים ו\או בשירותים המוצעים בו בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. הנך מתחייב/ת בזאת כי כל שימוש באתר ו/או במוצריו ו\או בתכניו ייעשה על ידך בלבד ולצורך שימושך האישי בלבד ובהתאם להרשאות מאת לחישות לילה ו/או מי מטעמה בהתאם לאמור בתקנון זה.

יובהר כי ברכישתך מוצר דיגיטלי חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. מפעילה מערכת הפצה אלקטרונית השולחת מיילים עם פרטי הכניסה מיד עם הרכישה. בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה מיילים רגילים לגמרי מגיעים לעיתים לתיבת הספאם ולקידום המכירות. עלייך הרוכש/ת מוטלת האחריות מיד עם הרכישה למצוא את המייל עם המוצר שנשלח אלייך. היה ולא תמצא לאחר חיפוש ותפנה אל שירות הלקוחות אנחנו נפעל במסירות וללא דיחוי לסייע לך.
מוסכם כי בכל מקרה, הופעתו של מייל בתיבת הספאם או בקידום המכירות אינה עילה לכל טענה כלפי חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בעמ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ולפיכך יום ההרשמה לכל מוצר דיגטלי באשר הוא הוא היום בו התחלת את השימוש בו, בין אם בחרת להתחיל להשתמש או דחית את השימוש מכל סיבה שהיא.

יובהר כי “תוכן” בהקשר של תקנון זה או “תכנים” כולל כל מידע ו\או שיטה מכל מין וסוג לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי, או כל שילוב שלהם, וכן עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך עיצובם והצגתם לרבות אך לא להגביל כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, דמות, הדמייה, דגימה, סרטון, קובץ קולי ו/או מוזיקלי, כל קוד מחשב, תוכנה, יישום, מאגר נתונים, וממשק וכל סימן ו/או תו ו/או סמל.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כדלקמן :

 • הנך מתחייב/ת להימנע מכל פעולה המפרה ו/או עשויה להפר זכויות פטנט, סימן רשום, סימן שירות רשום, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכויות פרסום או כל זכות אחרת של לחישות לילה ו\או של אינסה קליינמן ו\או של כל אדם או ישות משפטית הפועלת מטעמן ו/או או הפרת כל חוק ו/או או חבות הסכמית.
 • הנך מתחייב/ת להימנע מלהעלות ו/או להעביר ללחישות לילה ו/או לכל גורם מטעמה כל מידע שהנו שקרי, מטעה, לא מהימן או שאינו מדויק, או כל תוכן ו/או מידע שאינו חוקי, מאיים, פוגעני, טורדני, מעליב, מוציא דיבה, שיש בו הונאה, חודר לפרטיותו של אדם אחר, גס, בוטה, או תוקפני . הוראה זו תחול ללא כל תנאי ו\או מגבלה גם על פעילות הקשורה ללחישות לילה המתבצעת במסגרת עמוד הפייסבוק בכתובת com בו מנוהלות הקבוצות הידועה בשם לחישות לילה או כל שם אחר(להלן: “קבוצת הפייסבוק“) במסגרתה פועלת הקהילה של לחישות לילה, (להלן: “הקהילה“)
 • הנך מתחייב/ת להימנע מלייצר ו/או להעביר ללחישות לילה ו/או למתחם הפעילות ו/או לכל משתמש בקבוצת הפיסבוק ו\או בקהילה כל תוכן אשר לא הוזמן ו/או פרסומת שלא אושרה ו/או חומרי קידום או כל הודעת דואר זבל, ספאם או תכתובות שרשרת ו/או העברת כל מידע המכיל תוכנות וירוס או קודים ממוחשבים אחרים לרבות אך מבלי מעט מקבצים, ו/או תכניות המעוצבים ו/או מכוונים לגרום נזק או אשר עשויים להוות הפרעה, להגביל או למנוע באמצעות פונקציה מתאימה של כל תוכנה שהיא, חומרה או כל ציוד תקשורת ו/או להרוס או להשיג גישה שאינה מאושרת אל המערכת של האתר ו/או בסיס הנתונים ו/או הסיסמאות או כל מידע שהוא, אודות לחישות לילה ו\או כל גורם שלישי הקשור ללחישות לילה  ו/או למי מטעמה לרבות בכל הקשור באתר ו/או בשירותים ו\או במוצרים המוצעים בו ו/או פעילויות מכל סוג של משתמשי האתר ו\או קבוצת הפייסבוק ו\או פעילויות הקהילה כהגדרתה דלעיל   .
 • הנך מתחייב/ת לא להתחזות לאדם או לישות, כולל עובד כלשהו או נציג של לחישות לילה.
 • הנך מתחייב/ת להימנע מנקיטת כל פעולה המחייבת ו/או העשויה לחייב את לחישות לילה ו/או מי מטעמה (בעניינים הכפופים לשיקול דעתה הבלעדי: לרבות אך מבלי למעט, חיובים הקשורים לצדדים שלישיים
 • הנך מתחייב/ת להימנע מכל ניסיון להפריע ו/או להזיק למהלך הפעולות התקין של השירותים המוצעים באתר, ו/או לתפקודו התקין של מתחם הפעילות ו/או של לחישות לילה . להימנע מהעברת הודעות בשם לחישות לילה  שלא ניתנו בגינם הרשאות מפורשות מראש ובכתב מאת לחישות לילה ו/או נציגיה המוסמכים לעניין זה, לרבות כל הודעה העשויה להיות הודעת ספאם.
 • הנך מאשר/ת את המניעה המוחלטת מעשיית כל שימוש שעשוי לשנות ו/או לתרגם ו/או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים ו\או המוצרים המוצעים באתר, לרבות האיסור המוחלט להעתיק, להשכיר, להפיץ, ו/או להעביר בכל דרך אחרת כל זכות אישית הניתנת לך באמצעות שימושך באתר ו/או המוצרים ו\או השירותים המוצעים בו לרבות ומבלי להגביל תכניות הדגל המוצעים בו, כגון ומבלי להגביל , תכנית הדגל הידוע בשם “הסודות לגידול ילדים שמחים בטוחים ומצליחים ” ו\או כל מוצר ידע אחר ו\או השירותים המוצעים בו שאינה בכפוף לקבלת הרשאה מראש ובכתב כנדרש ובהתאם להוראותיו של תקנון זה . הפרה של סעיף זה תגרור דרישת תשלום מיידית עבור המוצר/ קורס בגובה המחיר הקטלוגי של המוצר. אי תשלום מיידי תוך 48 שעות מרגע גילוי ההפרה יוביל לנקיטת צעדים משפטיים בהם ידרש פיצוי עבור הפרת ההסכם ופגיעה בזכויות היוצרים של אינסה קליינמן, לחישות לילה וחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ.. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה לקורסים ומוצרים שרכש מפר סעיף זה. יש לציין במיוחד כי לא תחול זכות לקבלת תקופת אחריות כל שהיא על תשלום לקורס שהינו פיצוי על הפרת סעיף זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לחישות לילה  שומרת על זכותה הבלעדית להסיר כל תוכן מכל פלטפורמה במסגרתה הנ”ל פועלת לרבות ומבלי למעט בקבוצת הפייסבוק ו\או בכל מתחם בה תפעל הקהילה בעתיד העשוי בכל אופן להפר את הוראותיו של תקנון זה, ו/או את חוקיה של מדינת ישראל ו/או תקנת הציבור הנהוגה בה, וזאת אף בנסיבות בהן לא נתקבלה כל הודעה מאת גורם שלישי בדבר ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לחישות לילה  ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמה רשאי למנוע את גישתך לאתר ו/או לקבוצת הפייסבוק ולכל חלק ממנו ו\או לכל מתחם במסגרתו מוצעת פעילותה של לחישות לילה, לרבות פלטפורמות מקוונות ו\או מתחמים פיזיים (חסימת גישה) אם באופן זמני ו/או קבוע לכל מידע ו/או תוכן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של לחישות לילה  נידרש להסירו ו/או לשנותו לרבות חסימת גישתך בהתאם להוראותיו של סעיף זה לפרטי הגישה שניתנו לך לרבות שם המשתמש ו\או הסיסמא ו\או לכל תוכן המצוי בו.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי לא תערוב או תתחייב בשם לחישות לילה בהצהרה, ערבות או התחייבות כלשהן ולא תטיל על  לחישות לילה ו/או מי מטעמה כל חיוב שהוא שאינו בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

הנך יודע/ת ומסכים/ה, כי אינך רשאי לייצג את לחישות לילה  ולא להשתמש בשם ו/או סימן מסחרי ו/או סימן שירות רשום או לא רשום, ו/או בכל קניין רוחני שלה או של מי מטעמה אשר נתן לחברה הרשאה לעשות בו שימוש , בשום צורה בפני כל אדם או גוף לכל מטרה שהיא, והנך מתחייב/ת לא לפרסם כל פרט שהוא לגבי לחישות לילה  למעט אם קיבלת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב.

רישום באתר:

כל אחד יכול לגלוש במתחם הפעילות  ולצפות בתוכן ו/או מידע המצוי בו (“להלן: גולש“) ולקבל מידע דרך הניוז לטר, מיילים, סמסים, הודעות וואטסאפ, הודעות צ’אט ואמצעי תקשורת ורשתות חברתיות מסוגים שונים. על מנת ליהנות ממוצרי הידע המוצעים בו, לרבות מתכניות ו\או קורסים ו\או שיטות ייחודיות המוצעים בו אם כיום ו\או בעתיד , אם בתמורה ו\או תכנים חינמיים הנך נדרש להירשם באתר באמצעות מילוי פרטים מבוקשים , אשר בעקבותיהם יינתנו לך באופן אישי (אלא אם נתקבלה הרשאה אחרת מאת לחישות לילה  בהתאם לשיקול דעתה )פרטי גישה לרבות שם משתמש וסיסמא אשר ישלחו לך באמצעות מנהל האתר ו\או באמצעות כל דרך חלופית כפי שיקבע על ידי לחישות לילה  (להלן: ” משתמש“).

משתמש נדרש לספק ללחישות לילה פרטי זיהוי והרשמה שלמים אמיתים ומדויקים. מחדל שלך במתן מידע מדויק ושלם, עשוי להתהוות לכדי הפרה של תנאי השימוש באתר, והפרה כאמור עשויה להוביל לסיום ו/או חסימת פעילותך באתר ולסגירת הרשאתך לעשיית שימוש בו ו\או שימוש והנאה מתכניו ו\או מוצריו ו\או שירותים אם בתשלום ו\או חינמיים.
חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה את הסכמתך להימנע לפעול בעניינים להלן:

 • לתת ללחישות לילה שם ו\או דומיין ו\או כל פרט מזהה נוסף של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם. ו/או
 • להשתמש בפרטי הגישה של אדם אחר מבלי לקבל הרשאה כנדרש. או
 • להשתמש בשם ו\או דומיין שעשוי להיות גס, וולגרי או פוגעני.

האחריות בדבר חובתך לשמור בהקפדה יתרה על סודיות של שם המשתמש והסיסמה שלך.

הנך מתחייב/ת לכבד את האיסור המוחלט להשתמש בחשבון משתמש של אדם אחר ו/או של ישות משפטית אחרת מבלי שברשותך הרשאתה המפורשת בכתב של לחישות לילה.

הנך מתחייב/ת להודיע ללחישות לילה בכתב בסמוך ככל הניתן למועד בו הגיע לידיעתך כי התקיים אירוע בו נעשה שימוש בלתי מורשה ו/או יש חשש כי יתקיים אירוע כאמור בחשבון המשתמש שלך ו/או של צדדים שלישים ולהעביר למנהל האתר הפועל בכתובת child.night.whispers@gmail.com הודעה בכתב בדבר כל פעילות העשויה לפגוע בפרטיותם וביטחונם של משתמשים אחרים באתר.

יודגש כי חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ואינסה קליינמן ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. שומרת על זכותה כי בכל עת בעתיד, הנ”ל תהיה רשאית לשנות הן את סל המוצרים ו\או השירותים המוצעים על ידה והן את גובה התמורה המבוקשת על ידה בגין השירותים ו/או המוצרים כאמור והן את עמלות כרטיסי האשראי הנדרשות על ידה ו\או על ידי כל גורם מטעמה.

יובהר כי יכול וחלק מאמצעי התשלום אשר ניתנו על ידי משתמש במסגרת האתר לא יאפשרו ללחישות לילה  לבצע גבייה בפועל של סכומי התמורה, בין היתר אך מבלי למעט בשל טעמים הקשורים להיעדר מסגרת בכרטיס אשראי אשר ניתן על ידי המשתמש ו/או העדר תוקף באמצעי החיוב ומכל טעם דומה אחר ובנסיבות דנן לחישות לילה  תפנה למשתמש ותהא זכאית לדרוש את תמורה באמצעי תשלום חלופיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאי תקנון זה ולא יהיו למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד לחישות לילה  בכל עניין הקשור ו/או הנגזר מגבייה כאמור.

התמורה

התמורה וכל עניין הקשור ו\או הנגזר ממנה בגין רכישת רישיון השימוש בתכנים המוצעים במסגרת מתחם הפעילות ו\או בתכניות ו\או במוצרים הדגיטלים ו\או בשירותים תקבע על ידי לחישות לילה ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו\או מדיניות הביטול הנהוגה לחישות לילה.

יובהר כי לחישות לילה שומרת על זכותה לעדכן את גובה התמורה ו\או את מדיניות התשלומים ו\או את מדיניות הביטול הנהוגה אצלה מעת לעת.

הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך כי בהתאם למדיניות הביטול הנהוגה בבית לחישות לילה וחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. לא תחול כל זכות ביטול ו\או השבה על המוצרים ו\או השירותים המוצעים, אלא באם נרשם מפורשות כי בגין מוצר פיזי פלוני יחול חריגה מכלל זה. כל זה בכפוף להוראות החוק להגנת הצרכן. כלל זה אינו חל על התכנית הידועה כיום בשם “הסודות לגידול ילדים שמחים, בוטחים ומצליחים” (ו\ו בכל שם חלופי שתקרא בעתיד, בגינה חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. מציעה לקהל רוכשי התכנית, זכות ביטול והשבה של התמורה אשר שולמה על ידם, בניכוי 5% או 100 ₪ דמי טיפול, הנמוך מבינהם, וזאת באם בקשת הביטול נתקבלה בכתב או בהודעת מייל אצל מנהל מורשה מטעם בית לחישות לילה, תוך 14 ימים קאלנדרים (כולל שבתות וחגים) ממועד ביצוע הרכישה והמנהל המורשה אישר את ביצוע הביטול . למען הסר ספק, מדובר בתכנית הלימוד המלאה בלבד, הכוללת 7 מודולים אולם לא אף אחת מהנגזרות שלה או התכנות הנקראות תכנית מיקוד, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

התמורה שנקבעה בגין השירות ו\או המוצר תשולם באמצעות סליקת כרטיס אשראי המתבצעת דרך הפלטפורמה של www.cardcom.co.il אשר אחראים על הפקת חשבוניות מותאמות והתשלום יבוצע בכפוף לתנאי השימוש של cardcom.co.il

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לחישות לילה שומרת על זכותה להציע לקהל לקוחותיה אף מגוון אפשרויות תשלום נוספות , בין היתר באמצעות תשלום באמצעות Paypal מסירת המחאות, תשלום במזומן  ו\או באמצעות העברה בנקאית אך יובהר כי אופני תשלום חלופיים אלו, יהיו כפופים לפניה שתתבצע על ידי לקוח למנהל האתר של לחישות לילה קבלת הרשאה מראש ובכתב מאת גורם המוסמך לביצוע תשלום התמורה באופן חלופי שאינו באמצעות סליקת האשראי המתבצעת באתר  .

יובהר כי רק לאחר קבלת האישור ממנהל האתר והסדרת תנאי התשלום יימסרו לקוח פרטי הגישה לכניסה לתכנים שנרכשו.

מדיניות הביטול – תנאי מסגרת

בגין רכישת המוצרים ו\או השירותים המוצעים במתחם הפעילות, תחול מדיניות החזרה על פי חוק הגנת הצרכן. בהתאם לכך מוסכם בזאת כי כל המוצרים המוצעים באתר הינם מוצרי מידע כהגדרתם בחוק המחשבים התשנ”א 1995. אי לכך ובהתאם לזאת זכות ביטול הרכישה וקבלת תמורה חזרה אינה חלה על המוצרים המוצעים באתר של לחישות לילה להעצמת ילדים. כל חריגה ממדיניות זו תפורסם מראש ותחול רק בפרק הזמן ועל המוצר המפורסם כי חלה עליו חריגה.

ככלל כל מוצר באתר ו/או כל מוצר של לחישות לילה להעצמת ילדים וחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. הינם אך ורק בכפוף לחוק הגנת הצרכן ולא תחול עליהם זכות ביטול הרכישה וקבלת תמורה חזרה עליהם.

כל זה למעט עבור תכנית הלימוד המלאה של שיטת לחישות לילה הידועה כיום בשם “הסודות לגידול ילדים שמחים, בטוחים ומצליחים” (ו\ו בכל שם חלופי שתקרא בעתיד, בגינה לחישות לילה מציעה לקהל רוכשי התכנית  זכות ביטול והשבה של מלוא התמורה אשר שולמה על ידם, באם הודעת  הביטול נתקבלה בכתב או דרך הודעת מייל אצל מנהל מורשה מטעם בית לחישות לילה, תוך  14 ימים קאלנדרים ממועד ביצוע הרכישה והמנהל המורשה אישר את ביצוע הביטול לא תחול כל זכות ביטול ו\או השבה על המוצרים ו\או השירותים המוצעים על ידי בית לחישות לילה, או של א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. אלא באם נרשם מפורשות כי בגין מוצר פיזי פלוני יחול חריגה מכלל זה .
יש לתת את הדעת כי האחריות הזו למשך 14 ימים הינה מרגע הרכישה של המוצר ולא מרגע השימוש בו. המדובר הוא ב14 ימים שאינם ימי עסקים אלא /4 ימים עוקבים.

יודגש כי אפשרות הביטול הזו אינה חלה על נגזרותיה השונות של תכנית הלימוד המלאה ובכללן תכניות לימוד הנקראות תכניות מיקוד, בהן יש רק 5 מודולים ולא תחול עליהן זכות ביטול והשבת תשלום מכל סיבה שהיא.

כמו כן, ביטל האדם השתתפותו ולאחר מכן נרשם שוב לתכנית, בכל מועד שהוא, לא תחול עליו זכות הביטול בשנית. זכות ביטול ההשתתפות בתכנית תחול רק על אדם שנרשם לראשונה לתכנית ובכפוף לכל הנאמר לעיל.

הודעת ביטול כאמור תימסר למערכת האתר בכתובת child.night.whispers@gmail.com ורק לאחר קבלת אישור בכתב ביטול מאת מנהל מטעמה של לחישות לילה יכנס לתוקף הביטול האמור והלקוח יהיה זכאי להחזר מלא של התמורה ששולמה על ידו. ההחזר יבוצע באופן שיפורט על ידי מנהל האתר באישור הודעת הביטול, כמפורטת לעיל.

הזיכוי יתבצע תוך 10 ימי עסקים מקבלת אישור מנהל מטעמה של לחישות לילה להעצמת ילדים ו/או א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ.

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, בגין השתתפות בכנסים שמוצעים לקהילה ו\או לקהל הלקוחות של לחישות לילה לרבות ומבלי להגביל השתתפות בהרצאות ו\או בסדנאות פיזיות/ פרונטאליות, לקוח יהיה זכאי לביטול השתתפותו והשבה של התמורה ששולמה על ידו, בהפחתת דמי ביטול של 30 ש”ח בכפוף לאישור שיינתן על ידי מערכת האתר ורק באם בקשת הביטול תימסר בכתב למנהל האתר בכתובתchild.night.whispers@gmail.com, לא יאוחר מ-  14 ימי עסקים בטרם המועד שפורסם לקיום הפעילות הייעודית .

יובהר כי באם בקשת הביטול נתקבלה אצל מנהל האתר בפרק זמן הנמוך מ- 14 ימי עסקים, בטרם מועד הפעילות הייעודית (נשוא הביטול)  לא ינתן החזר על עלות הכרטיס.

למען הסר ספק, לחישות לילה שומרת על זכותה לעדכן בכל עת את תנאי מדיניות הביטול ו\או את תחולתם והן שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה לסטות מתנאי המסגרת המפורטים לעיל בעניין זה.

מדיניות פעילות – שותפי השקה

לחישות לילה עשויה להציע, מעת לעת, לקהל לקוחותיה פעילות של שותפי השקה.

הפעילות מבוססת על עקרונות השיווק והקידום הדיגטלי לפיו לקוח ו\או כל צד שלישי כפי שיוגדר על ידי לחישות לילה יהיה זכאי לתמורה, בגובהה שיקבע מראש, בגין הפניה ורישום בפועל של צד שלישי למגוון המוצרים ו\או השירותים המוצעים מבית לחישות לילה.

יובהר כי בין שותפי ההשקה עשויים להימנות, צדדים שלישים שאושרו על ידי לחישות לילה כזכאים לתמורה בגין פעולות הקידום והשיווק שבוצעו על ידם שגרמו למימוש של עסקת מכירה לאילו מהמוצרים ו\או השירותים של לחישות לילה וכל זאת בכפוף לתנאי מדיניות של שותפי ההשקה כפי שיוגדרו על ידי לחישות לילה לאותה פעילות קידום ושיווק ייעודית.

למען הסר ספק יובהר כי גובה התמורה לה יהיה זכאי מי שהוגדר ואושר כשותף השקה לרבות כל תנאי הקשור לזכאותו ו\או להעדר זכאותו יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של לחישות לילה ולזכותה של הנ”ל לעדכן ו\או לשנות תנאים אלו מעת לעת. .

יובהר כי מעת לעת שומרת בית לחישות לילה ו\או אינסה קליינמן על זכותה (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי )  להמליץ  על שירותים ו\או מוצרים אשר נמצאו ראויים להמלצתה ו\או נבדקו ואושרו על ידי הנ”ל ומעצם הרשמתך למתחם הפעילות הנך נותן את הסכמתך ואישורך לקבלת המלצות כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מאשר בזאת כי ידוע לך כי המלצה כאמור אינה מעבירה כל אחריות מכל סוג על אינסה קליינמן ו\או בית לחישות לילה ו/או א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. בגין טיבם ו\או איכותם של המוצרים ו\או השירותים אשר הומלצו כאמור דלעיל  והנך מוותר בזאת על כל טענה ו\או דרישה הקשורה להסתמכותך על המלצה מבית לחישות לילה ו\או אינסה קליינמן טרם לרכישת כל מוצר ו\או שירות כמפורט דלעיל  וההחלטה ו\או האחריות על רכישת הנ”ל ושביעות רצונך ממוצרים ו\או שירותים כאמור תחול עליך באופן בלעדי.

כנסים וסדנאות – תנאי מסגרת

להלן הצהרות והתחייבויות אשר יחולו על קהל המשתתפים בכנסים שיערכו מעת לעת , מבית לחישות לילה, אם בתמורה ו\או ללא.

משתתף בכל סדנא, כנס ו\או התכנסות מכל סוג המוצעת מבית לחישות לילה מאשר ומתחייב כדלקמן:

 1. אני מאשר\ת את הסכמתי להשתתף בתכנית ו\או בהתכנסות שתערך, בהתאם להנחיות ונהלים שנמסרו לי על ידי לחישות לילה ו\או על ידי כל גורם מטעמה (להלן: “הכנס\ים ; התכנית בהתאמה “) .
 2. הנני מאשר\ת כי הובא לידיעתי כי במסגרת התכנית ו\או הכנס\ים עשויים להיערך צילומים (לרבות צילומי סטילס ו\או ווידאו) על ידי לחישות לילה ו\או על ידי כל גורם מטעמה והנני מאשר את השתתפותי בצילומים כאמור ובחתימתי מאשר ללחישות לילה ו\או לכל גורם מטעמה לעשות שימוש בצילומים כאמור ו\או בכל חלק מתוצרי הצילומים האמורים בכל מוצר של לחישות לילה ו\או פלטפורמה ו\או אופן שיהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של לחישות לילה באם תחליט לעשות בהם שימוש (להלן: “הצילומים“);, וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים כלשהן (ככל שתחולנה), בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש סביר ומקובל בהם לרבות ומבלי להגביל במסגרת כל פעולות קידום ו\או יח”צ לכל המוצרים ו\או השירותים ו\או הפעילויות ו\או הכנסים מבית לחישות לילה.
 3. הנני מתחייב בזאת כי השתתפותי בכנס ו\או בתכנית הינה בהתאם לאמור להלן ולאמור בתקנון הפעילות כפי שיפורסם באתר הבית של לחישות לילה יעודכן מעת לעת.
 4. הנני מאשר ללחישות לילה \או לכל גורם הפועל מטעמה, לערוך את הצילומים ולעשות שימוש בצילומים ו/או בחלקים מהם במסגרת כל פעילות ו\או תכנית ו\או מוצר המשווק באמצעות לחישות לילה , הכול לפי שיקול דעתם המקצועית הבלעדית, ובסבירות כי יכול שכלל לא יעשה כל שימוש בצילומים.
 5. הנני מייפה בזאת באופן בלתי חוזר את כוחם של אינסה קליינמן ו\ או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו\או לחישות לילה ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו\או כל גורם מורשה הפועל מטעמם להשתמש בשמי, צילומיי, תמונתי, והביוגרפיה שלי לצרכיי פרסום ו/או יחסי ציבור של התוכנית ו\או הכנס בו אשתתף לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכל שימוש כאמור יעשה בצורה מכובדת ונאותה ולא יהיה בה בכדי לפגוע במעמדי דמותי ושמי הטוב .
 6. הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני, ובכלל זה, זכויות השידור ו/או ההפצה של הצילומים יהיו בבעלותם הבלעדית של לחישות לילה ו\או של אינסה קליינמן ו\או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו\או כל גורם מורשה מטעמם  אשר יהיו רשאים להביא לשידורם ו/או הפצתם במלואן ו/או בחלקן, בין אם בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל מדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לווין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי נגד לחישות לילה ו\או של אינסה קליינמן ו\או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו\או  כל גורם מורשה מטעמם כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ

למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בכל מידע ו\או תוכן מכל סוג המועבר באמצעות מתחם פעילות זה ו\או באמצעות הכנסים ו\או הסדנאות ו\או במסגרת קבוצת הפייסבוק ו\או באמצעות כל תוכן מכל סוג המועבר באמצעות המוצרים ו\או השירותים ו\או בכל מענה המועבר באמצעות כל גורם מורשה הפועל מטעם לחישות לילה ו\או אינסה קליינמן ו\או כל גורם הפועל מטעמה בכל פלטפורמה, באמצעותה יפעל בית לחישות לילה, או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. בכל עת בעתיד לרבות ומבלי הגביל באמצעות מענה במיילים ו\או בשיחות טלפוניות ו\או שיחות פרונטליות אישיות ו\או קבוצתיות, כתחליף לייעוץ הורי ו\או לילדים המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישים של מקבל המידע ו\או ילדיו ו\או משפחתו ומשכך אין להסתמך עליו כייעוץ הניתן על ידי מומחה בתחום ייעודי העוסק בין היתר בהכוונה מקצועית ו\או פסיכולוגית ו\או פדגוגית להורים ו\או לילדים ו\או יועצי שינה רפואיים ו\או פרה רפואיים.

המידע ו\או התוכן המועברים על ידי כל  גורם המורשה לפעול מבית לחישות לילה בכל פלטפורמה שתהא (לרבות ומבלי להגביל במסגרת התכנסויות פיזיות ) אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע פעולות ו\או שינויי קבע מכל סוג אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע”י מומחים ייעודיים.

השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים על ידי לחישות לילה  ו\או על ידי מי מנציגיה ו\או שילוחיה הינו על אחריותו הבלעדית של המקבל והנ”ל מוותר על כל טענה ו\או דרישה נגד לחישות לילה ו\או אינסה קליינמן ו\או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו\או  כל גורם מורשה מטעמם בגין כל עניין הקשור להסתמכותו של הטוען ו\או הדורש על המידע כמידע אשר על בסיסו מומשו ו\או יושמו שינויי קבע בעל אופי מהותי ואלו יהיו על אחריותו של מקבל המידע בלבד.

אתרים של צדדים שלישיים

במסגרת מתחם הפעילות  ו/או המוצרים ו\או השירותים המוצעים באמצעותו, ייתכן ויוצגו קישורים לאתרים אחרים שברשת ו/או לזירות מקוונות אחרות והן תתכן הפניית קישורים לאתר ו/או לשירותים המוצגים בו באמצעות אתרים ו/או זירות מקוונות אחרות. יובהר כי ייתכן והאתרים המפנים ו/או המופנים האמורים לעיל אינם בשליטה ו/או בבעלותה של לחישות לילה ו\או גורם הפועל מטעמה  ומשכך אין ללחישות לילה ו/או לחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו/או למי מטעמה ולא תהיה לה כל אחריות בדבר תקינותם ו/או חוקיותם ו/או אבטחתם של ההפניות ו/או האתרים הנ”ל ולא תהיה לכל משתמש ו/או גולש באתר כל טענה ו/או דרישה נגד לחישות לילה ו\או נגד אינסה קליינמן ו\או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו\או נגד כל גורם מורשה מטעמם בקשר לכל עניין הקשור ו/או הנגזר מההפניות הנ”ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ללחישות לילה אין ולא תהיה כל אחריות לתקינותם של הקישורים המפנים ו/או המופנים ואין לה ולא תהיה לה כל אחריות למידע ו/או לכל תוכן מכל סוג המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרתם ו/או אבטחתם ו/או למדיניות הפרטיות ו/או או לנהלים הקשורים להקפדה על זכויות הנהוגים באתרים אלה.

תוכן ורישיונות שימוש בתוכן

בהסכם זה הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך כי מתחם הפעילות  ו/או השירותים ו\או המוצרים המוצעים בו מכילים תוכן ו/או מידע אשר הנו קניינה הרוחני של לחישות לילה המותג הרשום לחישות לילה להעצמת ילדים ו\או של אינסה קליינמן ו\או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ומלוא הזכויות בו הינן קניינם של הנ”ל ושלהם בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי הקניין הרוחני הנדון בסעיף זה חל על כל תוכן ו/או המידע לרבות אך מבלי למעט תוכן המוגן בידי זכויות יוצרים ו/או זכויות סימני מסחר ו/או סמני שירות ו/או פטנט ו/או זכויות של סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים ו/או Know-how  ו/או כל זכות קניינית אחרת המגנות על קניינה הרוחני של לחישות לילה ו\או של אינסה קליינמן ו\או כל יישות הפועל מטעמה לרבות אך מבלי להגביל, זכויותיה המוסריות, זכויותיה לפרסום ו/או לפרטיות וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין ו/או בכל טריטוריה באשר תהא קיימת ו/או תתקיים בעתיד.

הנך מתחייב/ת להקפיד הקפדה יתירה על הגנת קניינה הרוחני הנ”ל של לחישות לילה  ולהימנע מכל פעולה שעשויה להפר את זכויות הבעלות של לחישות לילה בקניינה הרוחני כמוזכר לעיל.

על אף בעלותה של לחישות לילה ו/או א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו/או מי מטעמה בזכויות הקניין הרוחני מכל סוג בתכנים ו/או במידע המוצגים באתר ו/או הנכללים במסגרת השירותים המוצעים בו כמפורט לעיל, לחישות לילה נותנת בזאת למשתמשי האתר רישיון לשימוש אישי בלתי מוגבל בזמן ו/או במקום, אשר אינו נותן למשתמש ואין לפרשו כנותן למשתמש רישיון לשימוש בלעדי (exclusive) בתוכן ו/או במידע הנ”ל.

רישיון השימוש הנ”ל הניתן הנו אישי ואינו ניתן להעברה לכל צד שלישי ורישיון זה אינו מתיר כל אופן של שימוש מסחרי בתוכן ו/או במידע של לחישות לילה  ו/או מי מטעמה על ידי המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמם ואסורה על פיו  כל שימוש שמהווה ו/ו העשוי להוות הפרה של הוראותיו של הסכם זה ו/או של דיני קניין רוחני ביחס לקניינה של לחישות לילה המצוי כאמור באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו ו/או אשר יוצעו על ידי לחישות לילה בכל עת בעתיד.

למען הסר ספק מובהר כי במסגרת הרישיון הנ”ל הנך מורשה באופן אישי בלבד לעשות בו שימוש למטרות הקשורות לשימושך באתר ו/או בשירותים ו\או במוצרים המוצעים בלבד ולשם כך בלבד ולפיכך אינך מורשה  לערוך את התוכן ו/או לשנותו ו/או לעבדו ו/או להפיצו והכל בכפוף לכיבוד האיסור המוחלט למכור ו/או להשכיר ו/או לעשות כל פעולה מסחרית בתוכן ו/או במידע הנ”ל ללא קבלת הרשאתה המפורשת מראש ובכתב של לחישות לילה ו/או של גורם מורשה ומוסמך מטעמה מתוקף מעמדה של הנ”ל כבעליו החוקיים של התוכן ו/או המידע הנ”ל.

הנך מאשר/ת את התחייבותך כי לא תפר בכל אופן שיהיה את זכויותיה של לחישות לילה ו\או אינסה קליימן ו\או א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו/או כל גורם מורשה מטעמה  ו/או כל צד שלישי אשר הנו בעליו החוקיים זכויות הקניין בתוכן ו/או במידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ולא תעשה כל פעולה האסורה על ידי דיני הקניין למעט אם ברשותך כאמור לעיל הרשאה מפורשת לעשיית פעולה אסור מאת בעליו החוקיים של בעל הקניין.

יודגש כי מעצם טבעו סעיף זה יעמוד על כנו ויישאר בתוקף אף אם תבוטלנה הוראות אחרות הגלומות בהסכם זה ו/או הנ”ל יבוא על סיומו ו/או יבוטל חשבון המשתמש שלך ו/או תחסם גישתך אליו לכל פרק זמן בידי לחישות לילה   ו/או מי מטעמה  ו/או תופסק פעילותך באתר מכל סיבה שתהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של לחישות לילה ו\או אינסה קליינמן ו\או כל גורם מורשה מטעמה.

קניינם הרוחני של צדדים שלישים

מובהר כי חלה עליך כגולש ו/או משתמש האתר החובה לכבד חוקים וכללים החלים על פי הדין ו\או הסכם הקושרים לקניינם הרוחני של צדדים שלישים ולהימנע בתכלית האיסור להפר בכל אופן את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישים בכל הקושר לפרסום תוכן באתר ו\או בקבוצת הפייסבוק וו\או בכל פלטפורמה דיגיטלית באמצעותה תפעל בית לחישות לילה.

לחישות לילה  שומרת על זכותה להסיר בכל עת תוכן שקיים בגינו חשש כי הנו מפר כל זכות קניינית של צדדים שלישים הנקשר לאתר ו/או לשירותים המוצעים במסגרתו וקיומה של הפרת זכויות כאמור תהווה עילה להפרה של הסכם זה על ידי המשתמש הקשור להפרה כאמור.

בנסיבות בהם קיים בידי לחישות לילה  חשש להפרה כאמור הנ”ל שומרת על זכותה להפסיק לאלתר את פעילותך באתר ו/או להסיר בכל עת את חשבון המשתמש שלך ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לחשבון המשתמש שלך לתקופה קצובה או לא קצובה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של לחישות לילה . הנך מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה נגד לחישות לילה ו\או נגד אינסה קליינמן ו\או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו\או  כל גורם מורשה מטעמם הקשורה ו/או הנגזרת לפעולת הסרה כאמור ו/או להפסקת פעילותך באתר לרבות ביטול ו/או מניעת גישה כאומר לעיל לחשבון המשתמש שלך בגין חשש לקיומה של הפרת זכויות קניין רוחני.

בנסיבות בהן לטעמך הופסקה בשגגה על ידי לחישות לילה ו\או גורם מורשה מטעמה  פעילותך באתר ו\או בקבוצת הפייסבוק ו/או הוסר חשבון המשתמש שלך בשל עניין הקשור להפרת זכויות קניין רוחני על ידך הנך רשאי להפנות הודעה למנהל האתר של לחישות לילה בכתובת  דוא”ל child.night.whispers@gmail.com  ולנמק את טעמך לביטול החלטתה של לחישות לילה  והנ”ל תערוך בדיקה לבחינת טענותיך.

זכויות קניין רוחני – קבוצת הפייסבוק ופלטפורמות חברתיות נוספות

במסגרת קבוצת הפייסבוק ו\או במסגרת כל פלטפורמה במסגרתה תפעיל לחישות לילה ו/או א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. פעילות לטובת הקהילה כהגדרתה בתקנון זה, ניתן יהיה לחבר בקהילה להעלות ו/או להוסיף ו/או לפרסם ו/או להציג כל תוכן מכל סוג, לרבות אך מבלי למעט, קבצי וידאו, קבצי קוליים, קבצי מלל המשלבים את סוגי הקבצים הנ”ל, תגובות בכתב, תמונות, עיצובים גרפיים, סימנים, אייקונים, איורים, דמויות, קישורים לכל תוכן /או מידע מכל סוג, תוכן המשלב תצוגה של יצירות בהתאם לסוגי היצירות המפורטות בחוק זכויות יוצרים, התשס”ח -2007 ו/או בכל חוק אחר החל בכל טריטוריה המתייחס לסוגי יצירות המוגנות בזכויות יוצרים (להלן: “תוכן חבר קהילה”).

העלאת תוכן חבר קהילה על ידך מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת להצהרות ולכללים המפורטים להלן:

 • על אף שלחישות לילה ו/או א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. שומרת על זכותה לא לפרסם תוכן של חבר קהילה , והנה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בדבר פרסומו בפועל של תוכן כאמור, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי הנך האחראי הבלעדי לכל טענה ו/או דרישה שתועלה נגד לחישות לילה ו\או אינסה קליינמן ו\או כל יישות משפטית ו\או גורם מטעמן בקשר לתוכן שהועלה על ידך כחבר קהילה כאמור (ככל שאכן הועלה על ידך(.
 • הנך מוותר/ת וויתור מלא וסופי על כל טענה בדבר זכותה של לחישות לילה להסיר ו/או שלא לפרסם כלל תוכן של חבר קהילה , אם בנוסחו המלאas is ו/או בכל חלק ממנו באם לשיקול שעתה הנו פוגעני ו\או כוזב ו\או בכל כל טעם נפגם שעשוי לפגוע בלחישות לילה ו\או בקהילתה ו\או בתדמיתם של הנ”ל.
 • הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הנך הבעלים ו/או בעל הזכויות המורשה להעלות את התוכן שהועלה על ידך וכי ברשותך מלוא הזכויות ו/או האישורים וההרשאות הנדרשים על פי דין להעניק בזאת ללחישות לילה ו/או למי מטעמה ללא כל תמורה מכל סוג רישיון בלתי מוגבל בזמן ו//או בטריטוריה, לפרסום של תוכן כאמור בכל פלטפורמת אירוח בה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של לחישות לילה
 • הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי באם יתגלה כי אינך בעל הזכויות ו/או הבעלים של תוכן אשר הועלה על ידך לפלטפורמה הפועלת על ידי ו\או באמצעות לחישות לילה לאתר ו/או כי הרישיון אשר הוענק בזאת ללחישות לילה ו/או למשתמשים אחרים ביחס לשימוש בתוכן שלך ניתן על ידך תוך הטעיה ו/או תוך הצהרה כוזבת מכל סוג וסיבה שתהא, לחישות לילה תהא זכאית בכפוף להמצאת דרישתה הראשונה בעניין לקבל לידיה את מלוא הפיצוי ו/או השיפוי כפי שיידרש על ידה אם בעצמה ו/או מי מטעמה לרבות באמצעות סוכניהם ו/או שליחיהם ו/או  להיפרע בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לה (ככל שייגרם) בעניין ההפרה הנ”ל.

סיום פעילות

לחישות לילה ו/או א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. שומרת על זכות לסיים ו/או לבטל בכל עת את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו לרבות אך מבלי למעט גישתך לחשבון המשתמש שלך וזאת בכל עת ומכל טעם אם לתקופה קצובה או לאו והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של לחישות לילה ו\או כל גורם המורשה לכך מטעמה  ומבלי חובתה לנמק את החלטתה בעניין לרבות מבלי חובתה להודיעך בכל דרך שתהא בטרם ביצוע פעולת סיום ו/או ביטול כאמור.

אם ברצונך לסיים את פעילותך באתר ו/או לבטל את חשבון המשתמש שלך עליך לעשות זאת בהתאם להנחיותיה ולהרשאותיה בכתב של לחישות לילה בכפוף לבקשה שתומצא לצוות האתר אשר מונה לעניין בידי לחישות לילה ו/או א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ..

פעולת ביטול ו/או סיום של גישתך לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו לרבות ביטול ו/או סיום ו/או מניעת גישה לחשבונך האישי אם בוצע על ידך בהרשאת לחישות לילה ו/או א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו/או בשל החלטתה של לחישות לילה ו\או גורם המורשה מטעמה בכל מקרה אינה מקימה לך כל זכות אוטומטית להשבת כספים מלחישות לילה ו\או אינסה קליינמן ו\או כל יישות משפטית ו\או גורם הפועל מטעמה  ו/או החזר של כל סכום אשר שולם על ידך ללחישות לילה ו\או לאינסה קליינמן ו\או לחברת . ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו/או למי מטעמן.

אחריות

לחישות לילה ו\או אינסה קליינמן ו\או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו/או מי מטעמן לרבות אך מבלי למעט, מנהליה, שלוחיה, סוכניה, חליפיה, דירקטורים שלה כיו”ב לרבות צדדים אשר נשכרו על ידה לצורכי קידום של פעילותה באתר ו/או בשירותים המוצעים זו, לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק אשר יכול וייגרם למשתמש ו/או לגלוש ו/או לכל צד שלישי בכל דרך כתוצאה מן השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ו/או פעילות לחישות לילה  בכל מובן שיהיה לרבות אך מבלי למעט בגין טענות בדבר הסתמכות על תכני האתר כתכנים אשר גרמו לכל הטעיה ו\\או נזק.

מובהר כי לחישות לילה ו\או אינסה קליינמן ו\או לחברת א ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו/או מי מטעמן אינן ערבות בכל אופן שיהיה ו/או מתחייבות לאמינותו ו/או תקינותו ו/או כל טיב אחר של תוכן אשר הועלה על ידי משתמש או לכל חומר שיפורסם בכל כתובת במסגרתה הנ”ל פועלת לרבות ומבלי להגביל בעמוד הפייסבוק בידי כל צד שלישי.

מובהר כי ידוע למשתמש ו/או לגולש באתר כי על אף מאמציה של לחישות לילה  ו/או מי מטעמה לספק חווית משתמש בטיב איכות משובח החף מכל בעיות תפעול מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים ו\או המוצרים המוצעים בו, לחישות לילה איננה מתחייבת כי לא יהיו באתר אם בשלמותו ו/או כל חלק ממנו תקלות מכל סוג לרבות אך מבלי להגביל תקלות טכניות מכל סוג, תקלות הנגזרות מבעיות אבטחה של האתר חדירות של ווירוסים, אי זמינות של האתר, הורדתו הזמנית לצורכי שדרוג, ביצוע עבודות תחזוקה ו/או תיקון של תקלות, ירידת האתר בשל עומסי יתר בשרתים הרלוונטיים וכל הנ”ל עשויים לקרות במהלך הפעילות התקינה של האתר ולא תופנה נגד לחישות ו\או אינסה קליינמן ו\או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו/או נגד כל גורם הפועל מטעמן כל טענה ו/או דרישה בעניין תקלות כאמור.

הסכמתך לקבלת דיוור אלקטרוני ומסרונים

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי שימושך באתר מעיד על הסכמתך לקבל מלחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו/או מאת כל גורם מורשה הפועל מטעמן כל סוג של מידע ו\או תוכן לרבות אך מבלי למעט בדיוור אלקטרוני מסוג התכתבויות, הודעות ו\או באמצעות מסרונים בדבר השירותים ו/או בדבר פעילותך באתר והנך נותן את הסכמתך לקבלת כל דיוור אלקטרוני ו/או הודעות באופן המוזכר בסעיף זה.

הנך מאשר/ת ומצהיר כי הינך נרשם/ת לאתר ולקבלת התכנים של ו/או מלחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ., בכוונה טובה ובמטרה להפיק תועלת מהתכנים. היה ואין לך עוד צורך בתוכן המוצע במתחם הפעילות של לחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. הנך מאשר/ת להסיר את עצמך מקבלת המידע ומהמתחם ללא דיחוי ולא יהיו לך כל טענות לגבי התוכן או דרך המשלוח וקבלת המסרים.

הנך מאשר כי הרשמה לרשימת תפוצה של המשווק במייל, סמס, וואטסאפ, צ’אט בפייסבוק או כל אמצעי דיגיטלי או פיזי אחר, מהווה הסכמה במעשה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

היות והנך מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים ממלחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן : “חוק התקשורת”) לגבי ציון סוג המסר כגון: “פרסומת” או “תעמולה” או “תרומה” בהודעה הנשלחת. לאור האמור המשווק יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.

הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, לא תחול על לחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. חובה לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי המשווק המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.

הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.

הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי שליחת הודעת מייל המבקשת הסרה לכתובת המשווק ולא על ידי שליחת הודעה בפקס או בדרך אחרת לנותן השרות.

הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, המשווק לא יידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת.

הינך מאשר כי אינך זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה בכתב על הוצאתו מרשימת התפוצה, שתשלח ללחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. דרך מייל בלבד לכתובת child.night.wispers@gmail.com ו/ או לכתובת המייל lechishot.help.desk@gmail.com ולכן תהיה זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 1000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

הינך מאשר כי הרשמה מצדך תוך התחזות לאדם אחר ומתן פרטים כוזבים מהווה הפרת פרטיות של לחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. וכן עבירה פלילית של התחזות ולחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. יהיו זכאי לפיצוי כספי לפי הדין בגין הפרת הפרטיות.

הינך מאשר כי במקרה של הרשמה מצדך תוך התחזות לאדם אחר, לא תהיה זכאי לפיצוי כספי על פי חוק התקשורת ו/או לפי חוק הגנת הפרטיות.

הנך מסכים כי רשימת התפוצה בהודעות טקסט לסלולרי והודעות צ’אט בפייסבוק והודעות בוואטסאפ ורשימת הדיוור במייל הן מערכות שונות ונפרדות של הודעות. הנך רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה. בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימות האחרות ובמידה וברצונך להפסיק לקבל מסרים מהמשווק יש לבצע הסרה מכל אחת מהרשימות בנפרד.

הנך מסיר כל אחריות מלחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מלחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.

הנך מתחייב לשפות את לחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. בגין כל נזקיו כולל שכ”ט עו”ד והפסד זמן עבודה, עקב כל תביעה שתוגש כנגדו תוך התנערות של המשתמש מההסכמות המחייבות בתקנון זה.

למען הסר ספק יובהר כי באם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת ההודעות והמידע בין היתר באמצעות דיוור אלקטרוני לעיל הנך נדרש להתנתק בכל אופן משימוש על ידך ו/או באמצעות מי מטעמך באתר ו/או בשירותים המוצעים זו.

יודגש כי העברת הודעה למשתמש בידי לחישות לילה ו\או אינסה קליינמן /או מי מטעמן כאמור בסעיף זה תחשב שנתקבלה על ידי הנמען תוך 24 שעות ממועד המשלוח והנך מוותר/ת על כל טענה בדבר אי המצאתה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנגזר לעניין זה.

שונות

המחאת זכויות – לחישות לילה ו\או  אינסה קליינמן ו\או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. רשאיות להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון פעילות זה, כולן או חלקן, לכל צד ג’ שהוא בארץ ו/או בעולם ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

למשתמש ו/או לכל צד החלים עליו תנאי תקנון זה שאינם  לחישות לילה ו\או  אינסה קליינמן ו\או חברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו/או מי מטעמן אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של לחישות לילה ו\או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש  ובכתב.

בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ברורים לך אופן השירותים ו\או המוצרים המוצעים באתר ו/או בכל דומיין אחר הקשור באתר אם בשלמותו ו/או בכל חלק ממנו ותנאי תקנון זה מאושרים על ידך מרצונך החופשי.

לחישות לילה רשאית לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שינויים בתקנון פעילות  לרבות בכל חלק ממנו ו/או באופיים ו/או בגרסתם של השירותים המוצעים בו וזאת מבלי כל חובה מצד לחישות לילה להודיע מראש ו/או בדיעבד בכל אופן בדבר ביצוע שינויים כאמור. יובהר כי “שינויים” בסעיף זה כוללים שינויים מכל סוג  לרבות ומבלי להגביל מחיקה, הוספה, השמטה, עיבוד וכיו”ב.

על כל תנאיו של תקנון זה ו\או על ההתקשרות בינך לבין לחישות לילה ו\או אינסה קליינמן ו\או חברת א. ע פרץ אחזקות בע”מ ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. ו/או על מי מטעמן יחולו באופן בלעדי חוקיה של מדינת ישראל.

הצדדים קובעים את בית המשפט בתל-אביב כבית המשפט המוסמך לדון בינם לבין עצמם בכל עניין הנובע מחוזה זה.

מובהר בזאת כי בנסיבות בהן לאחר מועד אישורך על תקנון זה , יתגלה כי כל הוראה מהוראותיו מנוגדת בחלקה או במלואה לדין הקיים החל בהתאמה על עניין זה, מוסכם כי הדבר לא ישפיע על תוקפם של שאר ההוראות בתקנון. בנסיבות כאמור, לחישות לילה ו\או מאינסה קליינמן ו\או מחברת א. ע. פרץ קליינמן אחזקות בע”מ, ו/או אינסה קליינמן- לחישות לילה ע.מ. תפרסם נוסח הוראה אשר תחליף את אותו החלק המנוגד לחוק החל. הוראה זו תשקף, במידת האפשר, את מטרות אותו החלק המנוגד לחוק החל.

תקנון זה מכיל, מגלם ממזג ומבטא את כל התנאים הקשורים לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו . כל הבטחות ערובות, הסכמים בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על ידי לחישות לילה  ו/או מי מטעמה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בתקנון זה  אין בהם בכדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בו או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם.

בכל שאלה הנוגעת לתנאי תקנון זה ניתן לפנות למנהל מתחם הפעילות בכתובת  child.night.whispers@gmail.com

 

גרסה מיום 25.4.2021


שתפו מכאן: